Добавить
Изменить
Удалить
1ArtyomGerasimenko1999malepmi72FPMI92AppleNovokuznetsk
2YegorRozkov1999malepmi72FPMI55EltexNovosibirsk
3DenisGurov1997malepmi71FPMI84JetBrainsNovosibirsk
4AlinaAslamova1999femalepmi71FPMI64IntelKemerovo
5DmitryDubkov1999malepmi71FPMI66GoogleIrkutsk
6SvetlanaRozkova1999femaleavt718AVTF87YandexIrkutsk
7YegorRogozkin1999maleavt719AVTF72JetBrainsNovosibirsk
8SofiaChudinova1999femaleavt719AVTF56TeslaKemerovo
9IrinaAslamova1999femaleavt719AVTF74MicrosoftNovokuznetsk
10DmitryRepin1998malepmi71FPMI70TeslaKemerovo
11AnnaSpiridenkova1998femaleavt718AVTF97JetBrainsNovosibirsk
12DmitryKrylov1999malepmi72FPMI69TeslaKemerovo
13SofiaDubkova1999femaleavt719AVTF52EltexNovosibirsk
14AnatolyChudinov1996malepmi71FPMI96TeslaKemerovo
15DenisChudinov1997maleavt719AVTF82YandexIrkutsk
16DmitryBelosyorov1996maleavt719AVTF72MicrosoftNovokuznetsk
17DanylAslamov1997maleavt718AVTF50EltexNovosibirsk
18AnatolyNehoroshkov2000maleavt719AVTF55EltexNovosibirsk
19AnnaChudinova1997femaleavt718AVTF67GoogleIrkutsk
20RomanRogozkin1995maleavt719AVTF95AppleNovokuznetsk
21AlinaMorozova1999femaleavt718AVTF94JetBrainsNovosibirsk
22ArtyomGerasimenko1996malepmi71FPMI70YandexIrkutsk
23AlexanderGrishanov2000maleavt719AVTF55AppleNovokuznetsk
24DanylKorchagin1999maleavt719AVTF92YandexIrkutsk
25AlexeyRomanenko1995maleavt719AVTF64JetBrainsNovosibirsk
26IlyaGurov1999maleavt718AVTF65TeslaKemerovo
27AnnaGurova1999femalepmi72FPMI73AppleNovokuznetsk
28AlexeyKrylov1999maleavt719AVTF84MicrosoftNovokuznetsk
29YegorKrylov2000malepmi71FPMI50TeslaKemerovo
30VictorSpiridenko1996malepmi71FPMI90AppleNovokuznetsk
31AlexeyGorbunov1997malepmi72FPMI73GoogleIrkutsk
32AnnaFedotova2000femaleavt718AVTF69JetBrainsNovosibirsk
33IlyaSpiridenko1999maleavt719AVTF64MicrosoftNovokuznetsk
34VladimirRozkov1999maleavt718AVTF62EltexNovosibirsk
35SvetlanaGunkova1999femaleavt719AVTF71AppleNovokuznetsk
36AnnaUsolceva2000femaleavt719AVTF88GoogleIrkutsk
37AnatolyRozkov1999maleavt719AVTF57EltexNovosibirsk
38ArtyomBogdanov1998malepmi71FPMI99GoogleIrkutsk
39DaryaGavrilova1996femalepmi72FPMI78EltexNovosibirsk
40LubovGavrilova2000femalepmi71FPMI95EltexNovosibirsk
41DmitryKrylov1999maleavt719AVTF56AppleNovokuznetsk
42DanylUsolcev1997maleavt719AVTF77AppleNovokuznetsk
43DanylKorchagin1995malepmi72FPMI55YandexIrkutsk
44EvgenySpiridenko2000maleavt719AVTF50EltexNovosibirsk
45EvgenyBogdanov1998maleavt719AVTF79IntelKemerovo
46RomanSpiridenko1999maleavt718AVTF58AppleNovokuznetsk
47EvgenyNehoroshkov1998maleavt718AVTF51AppleNovokuznetsk
48SofiaKozlova1998femalepmi72FPMI53IntelKemerovo
49DaryaNehoroshkova1999femalepmi71FPMI71JetBrainsNovosibirsk
50AlinaGorbunova1997femaleavt719AVTF54YandexIrkutsk
51IlyaRepin1999malepmi72FPMI57GoogleIrkutsk
52DaryaRogozkina1997femaleavt718AVTF76AppleNovokuznetsk
53DmitryRepin1999malepmi72FPMI78AppleNovokuznetsk
54AlexanderRepin1999maleavt718AVTF84EltexNovosibirsk
55EvgenyRogozkin1998maleavt718AVTF81GoogleIrkutsk
56DmitryKozlov1999maleavt718AVTF89AppleNovokuznetsk
57IgorGunko1998malepmi71FPMI81YandexIrkutsk
58VladimirSidorov1999maleavt719AVTF76TeslaKemerovo
59SofiaRozkova1999femaleavt718AVTF56TeslaKemerovo
60AlexeySidorov1999maleavt718AVTF58EltexNovosibirsk
61ArtyomSpiridenko1997maleavt719AVTF71TeslaKemerovo
62ArtyomGavrilov1999maleavt718AVTF72GoogleIrkutsk
63ArtyomAslamov1999maleavt719AVTF59MicrosoftNovokuznetsk
64DenisBoldyrev1999malepmi72FPMI80YandexIrkutsk
65IrinaKozlova1999femalepmi71FPMI53MicrosoftNovokuznetsk
66AlexeyGurov1995maleavt719AVTF70JetBrainsNovosibirsk
67RomanHasanov2000malepmi72FPMI76IntelKemerovo
68AlinaBychkova1998femalepmi72FPMI57TeslaKemerovo
69YegorKorchagin1999maleavt718AVTF92MicrosoftNovokuznetsk
70RomanRogozkin1998maleavt719AVTF63GoogleIrkutsk
71LubovRogozkina2000femaleavt718AVTF85MicrosoftNovokuznetsk
72IgorKorchagin1996maleavt719AVTF73GoogleIrkutsk
73AlinaRogozkina1999femalepmi72FPMI62GoogleIrkutsk
74AnatolyFedotov1999malepmi72FPMI61AppleNovokuznetsk
75MargaritaGolvkova2000femalepmi72FPMI73IntelKemerovo
76SofiaBelosyorova1999femaleavt719AVTF88IntelKemerovo
77EvgenyKrylov1998malepmi72FPMI75MicrosoftNovokuznetsk
78EvgenyRomanenko1999maleavt718AVTF95JetBrainsNovosibirsk
79DmitryBelosyorov1999malepmi71FPMI69MicrosoftNovokuznetsk
80IlyaBelosyorov1999maleavt719AVTF85EltexNovosibirsk
81AlinaGurova1998femalepmi71FPMI75JetBrainsNovosibirsk
82IrinaGorbunova1999femalepmi71FPMI52TeslaKemerovo
83YegorRepin1999maleavt718AVTF60IntelKemerovo
84AlinaMalyavkova2000femalepmi71FPMI71IntelKemerovo
85VladimirGorbunov1999maleavt718AVTF68IntelKemerovo
86DenisKorchagin1999maleavt719AVTF98GoogleIrkutsk
87DenisGerasimenko1997malepmi72FPMI96EltexNovosibirsk
88IlyaKorchagin1999malepmi71FPMI95TeslaKemerovo
89DanylRozkov1999malepmi71FPMI65AppleNovokuznetsk
90AlexeyRomanov2000maleavt718AVTF69AppleNovokuznetsk
91DanylUsolcev1999maleavt718AVTF50IntelKemerovo
92AlinaRepina1999femalepmi72FPMI90GoogleIrkutsk
93LubovKorchagina1998femaleavt718AVTF69TeslaKemerovo
94IrinaHolodova1999femalepmi72FPMI62AppleNovokuznetsk
95RomanDubkov2000malepmi71FPMI74EltexNovosibirsk
96EvgenyGavrilov1999malepmi72FPMI75AppleNovokuznetsk
97VladimirBogdanov1998maleavt719AVTF99AppleNovokuznetsk
98EvgenyDubkov1998maleavt718AVTF80AppleNovokuznetsk
99RomanBogdanov1999maleavt718AVTF82IntelKemerovo
100SofiaGerasimenkova1998femalepmi71FPMI61AppleNovokuznetsk